ALemiasto.pl

Alternatywne lokalizacje dla schroniska

W październiku ubiegłego roku informowaliśmy o pomyśle władz Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego oraz Strykowa dotyczącym budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki. Inicjatywa ta nie spodobała się mieszkańcom Rudy Bugaj, na terenie której planowana jest inwestycja. Zawiązali Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Przyrody i Rozwoju Doliny Bzury, które będzie monitorować sprawę.

Na specjalnie zwołanym w tej sprawie spotkaniu burmistrz Aleksandrowa wyraził gotowość, aby przeanalizować inne alternatywne lokalizacje. Czy była to tylko przedwyborcza obietnica czy faktyczna chęć rozwiązania problemu? Okaże się już niebawem. W liście skierowanym do burmistrza, który publikujemy poniżej, mieszkańcy proponują dwie inne lokalizacje.

Listo do Burmistrza


Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku z Pana deklaracją złożoną na zebraniu z mieszkańcami sołectwa Ruda Bugaj, które odbyło się w dniu 6 października 2014 r. w Szkole Podstawowej w Rudzie Bugaj zwracamy się z prośbą o dogłębne przeanalizowanie możliwości lokalizacji schroniska dla bezdomnych zwierząt w innej lokalizacji.

Na spotkaniu zadeklarował Pan wolę dialogu i merytorycznej analizy każdej propozycji jaka przygotowana zostanie przez mieszkańców. Uważamy, że lokalizacja takiej inwestycji w bezpośrednim sąsiedztwie działającej oczyszczalni ścieków spowoduje znaczącą kumulację uciążliwości dla okolicznych mieszkańców, a także bardzo negatywnie wpłynie na środowisko przyrodnicze.

Kierowani przekonaniem o Pana woli dialogu i chęci do wspólnego rozwiązania tego niepotrzebnego i szkodliwego konfliktu przedstawiamy do analizy dwie propozycje alternatywnych lokalizacji na terenie Gminy, które naszym zdaniem należy wziąć pod uwagę. Proponowane nieruchomości stanowią własność Gminy Aleksandrów Łódzki, są obecnie niezagospodarowane i znajdują się w znacznych odległościach od istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej.

1. Dz. nr ewid. 264, 277, 319, 327, 295 o powierzchniach odpowiednio: 1,7ha, 2,6ha, 0,4 ha, 1,4ha
i 0,3ha zlokalizowane w obrębie Prawęcice w gm. Aleksandrów Łódzki. Działki te stanowią obecnie część kompleksu leśnego (podobnie jak działka w Rudzie Bugaj), posiadają dostęp do drogi i są odizolowane o terenów zabudowy pasem lasu o szerokości min. 230m. Odległość od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wynosi od 230m do 330m, a od najbliższego budynku ok. 350m. Działki te zlokalizowane są w obowiązującym MPZP gminy na terenach oznaczonych jako C2LS (tereny leśne) i C1RP (tereny upraw polowych).

2. Dz. nr ewid. 161 o powierzchni 0,97ha zlokalizowana w obrębie A-11: zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów produkcyjnych ABB, odizolowana od istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej przez projektowany pas drogowy południowej obwodnicy Aleksandrowa Łódzkiego (DK72). W obecnie obowiązującym planie działka ta zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem A14U/MN, natomiast w obowiązującym studium symbolem PU (zabudowa produkcyjna, magazynowa i usługowa). Należy zaznaczyć, że obecny stan zainwestowania okolicy oraz zmiana przeznaczenia w SUiKZ wskazują na planowaną eliminację zabudowy mieszkaniowej z tego terenu. Obecnie nie istnieją żadne zabudowania mieszkalne, które mogłyby kolidować z projektowanym schroniskiem, a po zmianie planu miejscowego w zgodzie ze studium takie zabudowania nie będą już mogły powstać. Najbliższa istniejąca zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 500m, natomiast tereny przeznaczone w MPZP i studium pod taką zabudowę w odległościach ok. 120m od granicy działki 161. Należy podkreślić fakt oddzielenia działki od terenów mieszkaniowych projektowaną obwodnicą i pasem terenu o bardzo niekorzystnych warunkach gruntowych, który w naturalny sposób spowoduje odsunięcie
ew. realizowanej zabudowy.

Wnosimy o dokładne przeanalizowanie naszych propozycji pod kątem formalno-prawnym, finansowym i technicznym. Jesteśmy otwarci na dyskusję i mamy nadzieję, że po przeprowadzeniu przez pracowników Urzędu stosownych analiz będzie możliwe spotkanie mające na celu przestawienie racji obu stron. Jednocześnie liczymy na przygotowanie przez Urząd także innych alternatywnych lokalizacji schroniska.

Prosimy także o podjęcie działań prowadzących do przygotowania alternatywnych lokalizacji dla schroniska na terenie Gminy Konstantynów Łódzki i Gminy Stryków, które zgodnie z Listem intencyjnym z dnia 17 marca 2014 roku, zgodziły się do prowadzenia wspólnych działań zmierzających do wybudowania i prowadzenia schroniska.

Galeria